Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

8 beneficis del teambuilding

27 November, 2018

Cada vegada són més les empreses que destinen part del seu temps i pressupost a l’anomenat “teambuilding”, paraula que significa “construcció d’equips“. Es tracta d’una pràctica que millora la productivitat i l’actitud d’un equip de treball.

Teambuilding és un terme col·lectiu per definir un conjunt d’activitats que cerca formar equips d’alt acompliment i millorar les relacions interpersonals dins d’un grup. Actualment és una de les eines clau en el desenvolupament organitzacional i és aplicat a diversos tipus de grups com són unitats militars, equips esportius, tripulacions de vol, equips de treball, altes gerències en empreses i, fins i tot, grups escolars, entre altres.

Els objectius del teambuilding se centren en la millora de la comunicació personal entre els treballadors, fomentar una actitud positiva entre ells i envers l’organització i, especialment, incrementar el sentiment de pertinença a l’empresa, així com potenciar determinats trets de lideratge entre alguns dels membres participants com el feedback i la capacitat de coordinar i escoltar.

Els seus orígens es remunten entre les dècades de 1920 i 1930, el predecessor va ser William McDougal, psicòleg social i escriptor de “the group mind”, llibre on va començar a parlar de la importància de formar equips de treball i les condicions necessàries perquè aquests es generessin en un ambient òptim. Més tard, Elton Mayo va començar a estudiar la relació entre les condicions de treball o ambient laboral i la productivitat, així com la importància que hi hagi condicions físiques positives en l’ambient de treball, mostres d’estima o reconeixement constants per als treballadors. Bàsicament va comprovar que quan el treballador se sent bé la seva productivitat augmenta, el que va portar al fet que en les dècades següents molts empresaris comencessin a donar-li la deguda importància a la integració als equips de treball.

Beneficis del teambuilding 

Anem a veure en detall 8 beneficis del teambuilding aplicat a les empreses:

1) Augmenta la motivació

El teambuilding afavoreix l’esperit d’equip, és a dir, la sensació d’identitat i pertinença al grup, el que al seu torn augmenta la motivació per aconseguir metes comunes.

2) Millora la comunicació

Les dinàmiques de teambuilding milloren la comunicació personal entre els treballadors i augmenten la interacció emocional entre aquests ja que aconsegueixen una connexió que va més enllà que la de la feina.

3) Millora les relacions interpersonals

És una conseqüència del punt anterior, té un efecte molt positiu en la salut laboral dels empleats i, al seu torn, afavoreix la sensació de pertinença, adherència i compromís amb l’organització, reduint fins i tot el nombre de baixes laborals que poden produir-se en una empresa.

4) Ajuda a reduir i prevenir l’estrès

Les relacions positives en l’entorn de treball i el suport social dels companys ajuden a reduir l’estrès i prevenir-lo, afectant de manera directa al benestar dels empleats, la qual cosa també repercuteix en la bona marxa de la companyia.

5) Millora la confiança i la cooperació

Amb el teambuilding, els empleats tenen experiències fora de la rutina de la feina que afavoreixen la confiança i cooperació entre ells, el que repercuteix en el rendiment de l’equip de treball.

6) Augmenta la creativitat dels equips

La sinergia que es produeix entre els empleats també repercuteix en la creativitat i en la solució de problemes, de manera que els treballadors maximitzen el seu potencial individual.

7) Permet analitzar les àrees de millora i corregir-les

Es pot analitzar la relació entre els treballadors (per exemple, per saber si hi ha problemes en la comunicació) i, a partir d’aquí, saber sobre què cal treballar per prendre mesures i així corregir aquells factors que afecten el clima laboral i interfereixen en la bona marxa de l’empresa.

8) Millora l’ambient laboral

Quan l’ambient laboral és positiu els empleats gaudeixen més del seu treball i, com a resultat, el seu acompliment millora, la qual cosa repercuteix en la productivitat de l’empresa.

Sobre l'autor:

Communication & Marketing Manager comunicacion@etalentum.com

Els comentaris estan bloquejats.