Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

Subvencions per a la contractació de personal R+D

22 June, 2016
Subvenciones I+D

Subvenciones I+D

El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial) anuncia el llançament de la convocatòria CIEN per a l’anualitat 2016, amb una dotació pressupostària de 100 milions d’euros, per finançar grans projectes d’R +D empresarials amb pressupostos d’entre 7 i 20 milions d’ euros. L’ajuda va destinada a fomentar i incentivar la inversió en R + D de les empreses espanyoles que contractin personal investigador altament qualificat per les seves organitzacions.

L’alineació de l’estratègia de R + D amb l’estratègia global de l’empresa, juntament amb la internacionalització de les petites i mitjanes empreses, són els dos principals factors d’èxit de les empreses del nostre país, els quals han contribuït a millorar el resultat de les mateixes, el retorn de les seves inversions, així com a l’obtenció de nous productes, serveis i / o processos productius que, a hores d’ara, s’estan comercialitzant en l’àmbit mundial.

Per a això la inversió en talent i coneixement és un dels aspectes clau per a la concessió dels objectius, aspecte especialment valorat en aquesta convocatòria, el termini de presentació de la qual conclourà el proper 22 de Juliol a les 12h.

 

DESCARREGAR BASES CONVOCATÒRIA

CAPTCHA image

* Aquests camps són obligatoris.

 

A continuació es detallen, a tall de resum, les principals característiques del programa:

Tipus de projectes:

Finançament de grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientades a la realització d’una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Beneficiaris:

Consorcis empresarials, formats per un mínim de 3 empreses i un màxim de 8 empreses, almenys dues d’elles autònomes, i almenys una d’elles tindrà la consideració de PIME. En el projecte haurà de comptar amb la participació, en format subcontractació, d’Organismes de Recerca que hauran de representar un mínim del 15% del pressupost aprovat pel CDTI. Dins dels Organismes d’Investigació caldrà que com a mínim un sigui públic.

Durada projecte:

La durada mínima serà de 36 mesos i la màxima de 48 mesos. Les fites del projecte hauran de tenir una durada entre 9 i 18 mesos.

Pressupost del projecte:

El pressupost mínim finançable és de 7 milions d’euros i el màxim de 20 milions d’euros. El pressupost mínim per entitat es fixa en 350.000euros. En el cas d’empreses de tipus petita i micro empresa el pressupost mínim finançable per empresa serà de 260.000 euros.

Modalitat ajuda:

Els projectes es finançaran mitjançant una Ajuda Parcialment Reemborsable de fins al 75% del pressupost finançable aprovat pel Consell d’Administració del CDTI i sempre que no se superin els límits d’intensitat màxima d’ajuda permesos per la normativa comunitària d’ajuts d’estat. L’ajuda es compon d’un tram reemborsable i d’un tram no reemborsable (TNR):

• El tipus d’interès aplicable al tram reemborsable és Euríbor a un any, fixat a la data de l’aprovació de l’ajuda pel Consell d’Administració del CDTI. Els interessos ordinaris del préstec es meriten semestralment des del moment de la disposició de l’ajuda.

• El tram no reemborsable és de fins al 30% de l’ajuda aprovada pel Consell d’Administració del CDTI.

• Devolució de l’ajuda: El tram reemborsable es retornarà en un termini de 10 anys, comptats a partir del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la durada i de l’import de les fites del projecte. La primera amortització del principal es farà 3 anys després del centre de gravetat del projecte i mai abans de 2 anys comptats des de la data de finalització.

Pagament:

El pagament de l’ajut es realitzarà per certificació tècnica i econòmica de cada fita del projecte, podent-se acollir als següents bestretes:

Avançament del 25% (màxim 200.000 euros). L’empresa podrà optar a una bestreta del 25% de l’ajut concedit amb un límit de fins a 200.000 €, sense garanties addicionals. Les quantitats superiors a 200.000 euros hauran avalar per entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient a judici del CDTI.

Bestretes del 50% o el 75%: L’empresa pot sol·licitar una bestreta del 50% o el 75% de l’ajut concedit, sempre que aporti avals d’entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient a judici del CDTI, per garantir el 25% o el 50% addicional de la bestreta sol·licitat.

Qualsevol desemborsament de quantitat per part del CDTI queda condicionat a la comprovació de les següents circumstàncies:

• Que el beneficiari es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social,

• Que el beneficiari es troba al corrent de pagament de les seves obligacions de reemborsament de qualssevol altres ajudes concedides anteriorment pel CDTI o de qualssevol altres préstecs o bestretes concedides anteriorment amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

• Que el beneficiari no està subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior ..

 Dotació pressupostària: 100 milions d’euros

 Termini i forma presentació projecte: Des de la data fins el 22 de Juliol de el 2016 a les 12h

Sobre l'autor:

Communication and Marketing Manager comunicacion@etalentum.com https://www.linkedin.com/in/montse-corderas-espona-03b0b599/

Els comentaris estan bloquejats.