Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

Entra en vigor el nou registre horari laboral

30 abril, 2019 0 Comentaris

A partir del 12 de maig de 2019 les empreses hauran de registrar diàriament la jornada dels seus treballadors. En aquesta data entrarà en vigor la modificació de l’Estatut dels Treballadors referida al registre de jornada que aprovar el Govern el passat mes de març. El Reial Decret llei de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball obliga les empreses a realitzar un registre diari de l’horari dels seus treballadors, que ha d’incloure l’inici i finalització de la jornada, sense perjudici de la flexibilitat horària.

Aquest registre s’ha d’organitzar i documentar mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, per decisió de l’empresari, consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors. L’empresa està obligada a conservar els registres de jornada dels seus treballadors durant quatre anys i hauran de romandre a disposició dels treballadors, sindicats i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En cas de no fer-ho, la norma tipifica com a infracció greu l’incompliment en matèria de registre de jornada, amb multes que oscil·len entre els 626 i els 6.250 euros, segons la qualificació del seu grau infractor, mínim mitjà o màxim. De manera complementària, la norma modifica el text de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS) per tipificar com a infraccions en l’ordre social les derivades d’incompliments relatius al registre de jornada.

El nou registre de la jornada serà una arma de doble tall: farà possible reclamar les hores extres que no es cobrin, però les empreses també podran tenir més controlats als seus treballadors.

Butlletí Oficial de l’Estat: https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf

Sobre l'autor:

Communication & Marketing Manager comunicacion@etalentum.com

Deixa un comentari