No deixi escapar les ajudes per a la contractació de personal vinculat a la R+D

per Etalentum
Publicat: Última modificació el

El proper 17 de maig venç el termini per presentar la sol·licitud d’ajudes a la convocatòria AEESD 1/2016, per incentivar la posada en marxa de projectes amb alt potencial de transformació del sector TIC mitjançant els següents subprogrames:

– Impuls Tecnològic

– Grans Projectes

Broker losing money

La convocatòria incorpora importants novetats respecte a les convocatòries del mateix programa publicades a l’anualitat 2015, destacant les següents:

• Simplificació documentació administrativa: La convocatòria 1/2016 introdueix alguns altres canvis respecte de convocatòries anteriors, com ara la consulta d’ofici dels comptes econòmics de l’entitat al Registre Mercantil o la simplificació i estructuració de les dades de la sol·licitud, reduint així la càrrega administrativa per als sol·licitants i accelerant el procés d’avaluació i concessió de les ajudes.

• Convocatòria específica internacional: A causa de les singularitats dels clústers internacionals EUREKA: CATRENE, CELTIC, ETEA i Eurípides, es considera necessari adaptar l’instrument de finançament de manera que es coordinin els calendaris nacional i internacional i es simplifiqui la càrrega administrativa per al sol·licitant . Per aquest motiu, en aquesta convocatòria 1/2016, no poden rebre ajuts els projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental que hagin obtingut l’acreditació de la seva pertinença a algun dels clúster TIC de EUREKA, quedant emplaçats aquests projectes a una segona convocatòria en aquest mateix any 2016.

• Ampliació de les prioritats temàtiques amb la incorporació de Fabricació Additiva (Impressió 3D) i Indústria Connectada 4.0. El terme “Indústria 4.0 o Indústria Connectada 4.0” es refereix a la quarta revolució industrial, un fenomen que marca un salt qualitatiu en l’organització i gestió de tota la cadena de valor a través dels cicles de vida dels productes. Aquests cicles de vida s’orienten als requisits cada vegada més personalitzats dels clients. Abasten des de la idea original sobre la comanda de productes, el desenvolupament i la fabricació, fins al lliurament al client final i, en última instància, el reciclatge. Inclouen tots els serveis associats al cicle de vida del producte. la base de la “Indústria 4.0” és disposar en temps real de tota la informació rellevant al producte proporcionada per una xarxa accessible a tota la cadena de valor, així com la capacitat per modificar el flux de valor òptim en qualsevol moment en ser un sistema ciberfísico. la prioritat temàtica d’Indústria connectada 4.0, es dirigeix ​​a promoure la transformació industrial de la Petita i Mitjana Empresa (en endavant PIME) del sector manufacturer espanyol, a través d’aquest paradigma tecnològic, particularitzant en el seu primer pas, el desenvolupament de productes per a la seva digitalització.

• Dotació pressupostària: El programa es divideix en dos subprogrames Impuls Tecnològic, amb l’objectiu de fomentar la inversió en tecnologies de la informació i les comunicacions amb baix nivell de maduresa i una dotació pressupostària de 15 milions en subvenció i 45 milions en préstecs, i grans projectes, amb l’objectiu d’incentivar la posada en marxa de projectes amb alt potencial transformador i un marcat efecte tractor sobre altres entitats i una dotació pressupostària de 5 milions en subvenció i 15 milions en préstecs. En total 80 milions d’euros davant els 150 pressupostats en la convocatòria 1/2015, dels quals es va assignar un total de 53,7 milions (23,4 en forma de subvenció i la resta en forma de préstec)

• Grans Projectes: El subprograma Grans Projectes es destinarà específicament a finançar projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental basats en tecnologies que s’enquadren en temàtiques d’industrial del futur (components i sistemes, internet del futur, Cloud Computing, Tractament massiu de dades, supercomputació , robots i sistemes autònoms, ciutats intel·ligents, internet de les casos i fabricació adivitva) o Indústria Connectada 4.0, rebaixant-se el pressupost mínim a 1 milió d’euros per projecte (versus els 2 milions establerts en la convocatòria 2015), mantenint-se l’obligatorietat de subcontractar 1 mínomo del 25% del pressupost presentat i un pressupost màxim de 10 milions d’euros.

• Modificació percentatge garanties vs solvència entitat: A la convocatòria 1/2015 s’establia unes garanties entre un 10 i un 40% de l’ajuda depenent del nivell de solvència de l’empresa, mentre que en la convocatòria 1/2016 les garanties fixades poden anar del 0 al 100% de l’ajut proposat en base també a la solvència importants.

A continuació es detalla les característiques de la convocatòria:

Tipus de projectes:

Subprograma Impuls Tecnològic

Projectes de R + D d’alt risc tecnològic que impulsin tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC que s’enquadren en les temàtiques definides com a prioritàries.

Subprograma Grans Projectes

Projectes de R + D amb gran valor tecnològic i alt potencial de tracció i impacte socioeconòmic basats en les prioritats temàtiques d’Indústries del futur o Indústria Connectada 4.0.

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris:

* Empreses, excepte:

a) Les entitats del sector públic.

b) Les entitats constituïdes després de l’31/12/2012, amb excepció de les que procedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats.

c) Les entitats sense finalitat de lucre que exerceixin activitat econòmica.

d) Els professionals autònoms.

* Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE), excepte les que pertanyin al sector públic.

Modalitats de participació:

Subprograma Impuls Tecnològic

projectes individuals

Subprograma Grans Projectes

Projectes individuals amb un 25% mínim del pressupost en subcontractacions.

Ajuda:

Ajuda en format subvenció, préstec o combinació de subvenció i préstec:

• Els ajuts en forma de subvenció arribaran a un màxim del 50% per a PIMES i el 40% per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 17 punts. Del 35% per a PIMES i el 25% per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 13 punts .; i del 30% per a PIMES i del 20% per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 8 punts.

• Els préstecs per a aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0% amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència. Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.

Prioritats temàtiques:

1.- Indústries del futur: S’inclouen en aquesta prioritat les tecnologies horitzontals de les indústries del futur: internet del futur, components i sistemes, solucions Cloud Computing, solucions per al tractament massiu de dades, High Perfomance Computing (supercomputació), robots i sistemes autònoms, ciutats intel·ligents i internet de les coses. Els projectes hauran de consistir en el desenvolupament de solucions en un dels següents àmbits:

a) Components i sistemes: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran enfocar en components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament del SW i / o FW necessari per garantir la seva funcionalitat, especialment aquells que demostrin la incorporació de nous materials semiconductors de base (grafè, nitrurs o altres materials semiconductors), o bé incorporin tècniques de disseny automatitzades o tècniques avançades de micro o nanoelectrònica en 2D o 3D i que siguin un avanç enfront dels ja existents, per exemple, flexibles, alta freqüència, TOLAE (Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics) o dissipació amb aplicacions per a sistemes intel·ligents encastats, multifunció, il·luminació, fotònica, entre d’altres.

b) Internet del futur: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran enfocar a les infraestructures avançades de comunicacions, incloent aspectes tant d’arquitectura, gestió, protocols que permetin altes capacitats, ubiqüitat o reducció de costos, i solucions de connectivitat i ubiqüitat per a infraestructures en edificis i xarxes d’accés que facin ús de qualsevol mitjà o integrin convergencia de xarxes.

Es podran proposar projectes que investiguin i desenvolupin tecnologies en l’àmbit 5G, per exemple: xarxes definides per software, xarxes cognitives espectralment eficients, xarxes adaptables al context, accés de sistemes massius M2M, o xarxes que compleixin requisits d’ultra baixa latència i eficiència energètica .

c) Solucions Cloud Computing: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica s’hauran enfocar a oferir serveis competitius, segurs i integrats a través d’internet mitjançant la utilització de grans bases de dades heterogènies capaços d’albergar tot tipus d’aplicacions i sent interoperables amb qualsevol dispositiu i / o servei.

Es busquen solucions que afrontin els reptes actuals d’aquesta tecnologia, especialment els referents a la provisió, interoperabilitat i desenvolupament de serveis, de cara a l’increment de la demanda que s’espera en els propers anys.

En concret es valoraran positivament aquelles solucions que ofereixin millores en: privacitat i seguretat, solucions de cloud híbrid, fog computing (computació en boira), utilització de la tecnologia cloud per a la provisió de plataformes per a aplicacions de mobilitat, socials i de Big Data, aplicació dels conceptes i models del cloud computing a les infraestructures dels centres de dades, etc.

Els projectes presentats han de tenir en núvol com a tecnologia principal i dominant en el mateix. A més es buscaran desenvolupaments optimitzats i centrats en la informàtica en núvol i no la mera migració d’aplicacions al núvol.

d) Tractament massiu de dades: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran enfocar en solucions que tractin sobre mètodes, eines de desenvolupament per a sistemes de dades intensius i / o aplicacions altament distribuïdes; sistema de visualització de dades i integració. A nivell maquinari i d’arquitectura: propera generació de servidors, microservidores, fog computing (computació en boira), solucions a les problemàtiques pròpies com escalat i cascada per a efectes de xarxa, així com, ecosistemes i plataformes per a aquests dispositius. Es valorarà positivament les solucions amb dades obertes ( “open data”)

e) High Perfomance Computing (supercomputació): problemàtiques pròpies com escalat i cascada per a efectes de xarxa, així com, ecosistemes i plataformes per a aquests dispositius. Es valorarà positivament les solucions amb dades obertes ( “open data”)

f) Robots i sistemes autònoms: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran enfocar en solucions avançades de robòtica, per exemple, augmentar capacitat cognitiva, percepció, configurabilitat, monitorització, capacitat de manipulació, navegació o altres similars dels robots així com en les seves aplicacions concretes com agricultura, comerç, fabricació, robòtica assistencial entre d’altres.

g) Ciutats intel·ligents: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran enfocar en solucions integrades en ciutats, en els següents camps: mobilitat urbana sostenible, reducció d’energia, integració d’infraestructures i gestió de residus, que al costat de les TIC proveeixin i impliquin sinergies entre diferents

elements de la ciutat. Es valoraran principalment solucions que permetin la interoperabilitat, la desaparició de les barreres d’entrada o la dependència d’un proveïdor. En aquest sentit s’esperen solucions orientades a la promoció d’estructures de meta-dades comunes i interoperables, a interfícies obertes i a la utilització de dades obertes ( “open data”) i consistents, en lloc de solucions propietàries.

h) Internet de les coses: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran enfocar en solucions que tractin sobre conceptes arquitectònics i d’interoperabilitat semàntica per a plataformes que pot abastar múltiples casos d’ús, donant la resposta a les necessitats específiques en termes de seguretat , fiabilitat, cognició, interfícies, entre d’altres, per a la integració eficient de nous objectes, adquisició d’informació o problemàtiques similars valorant la utilització d’utilitzar i oferir “dades obertes”.

i) Fabricació Additiva (Impressió 3D): Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica respondran preferentment a algun dels següents tipus de solucions:

– Nou programari de modelatge o simulació 3D, orientats a aconseguir objectius com ara: determinar si un element és imprimible o no, obtenir un estalvi substantiu de material en el procés d’impressió, realitzar comparatives de qualitat, o qualsevol altre programari relacionat amb la fabricació additiva abans, durant i després de la impressió.

– Disseny de nous processos d’impressió 3D que responguin a nous reptes, com ara: utilitzar multimateriales; treballar en microescala; incrementar la velocitat d’impressió; combinar tecnologies com ara, mètodes substractius treballant al costat de mètodes additius de forma intel·ligent; aplicacions que puguin abastar múltiples casos d’ús; etc.

S’exclouen, dins d’aquesta convocatòria, aquells projectes la innovació consisteixi exclusivament en el material de fabricació additiva utilitzat.

2.- Indústria Connectada 4.0: Els projectes esperats en aquesta temàtica han de tenir com a destinatari final la indústria manufacturera i contenir la fusió d’almenys dues de les tecnologies següents:

a) Internet de les coses (IOT)

b) Robòtica

c) Impressió 3D

d) Analítica de dades sota el paradigma de Big Data (Analytics)

3.- Ciberseguretat i confiança digital: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran enfocar tant en la criptografia com en la recerca de solucions que garanteixin la seguretat, la privacitat i, el control d’accés que permeti compartir la informació de forma segura, incrementar la confiança en les aplicacions i així com la gestió de riscos especialment les dedicades a la protecció d’infraestructures crítiques. Tot això tant extrem a extrem, com en certes elements de xarxa o aplicacions en el núvol.

Els projectes presentats han de tenir ciberseguretat i confiança digital com a tecnologia principal i dominant en el mateix. A més es buscaran desenvolupaments aplicable el més genèric o a grans sectors tecnològics i no la mera solució de nínxol.

4.- Salut i benestar: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment s’hauran enfocar en solucions que suposin un avanç respecte a l’existent en vida independent amb deteriorament cognitiu o cura integral; detecció de riscos i intervenció primerenca que suposi solucions no intrusives, així com, sistema de suport a les decisions i interoperabilitat en plataformes i estàndards de salut.

5.- Agroalimentari, gestió mediambiental i eficiència energètica:

a) Agroalimentari: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment intentaran desenvolupar solucions basades en tecnologies de la informació que millorin des d’un punt de vista d’eficiència en l’ús de recursos i afavoreixin una producció sostenible a les àrees d’agricultura, silvicultura, pesca (inclòs l’aqüicultura) i ramaderia.

b) Gestió mediambiental: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment intentaran desenvolupar solucions sistemàtiques i rendibles per a la recuperació i gestió de residus i de l’aigua tant dins de cadena de valor d’un tipus de producció o amb un enfocament intersectorial, per exemple basades en la traçabilitat i

gestió dels residus o la seva estimació, disponibilitat, composició i qualitat dels mateixos, entre altres.

c) Eficiència energètica: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment tractaran de desenvolupar serveis i aplicacions que fan ús de la informació generada pels consumidors d’energia o el capturat de sensors, per exemple, comptadors intel·ligents, endolls, així com afavorir, la microgeneració i la distribució energètica en entorns reals. Es valorarà positivament que les solucions i els seus resultats siguin quantificables.

6.- Transport i logística: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment intentaran desenvolupar solucions per a proveir un increment de la seguretat, cooperació, connectivitat, compartició d’informació i dades en els àmbits de carretera, logística i transport, així com en àmbit del vehicle elèctric.

7.- Continguts digitals: Els projectes esperats en aquesta àrea temàtica principalment intentaran produir avenços, respecte a les solucions ja existents, en la digitalització del contingut cultural i el seu accés, modelat 3D, realitat augmentada, eines de formació com solucions adaptatives, jocs i procediment de gamificació, així com a interacció home-màquina entre d’altres.

Pressupost mínim i màxim:

En el cas del subprograma Impuls Tecnològic s’exigeix ​​un pressupost mínim de 200.000 euros i màxim de 1.000.000 euros.

En el cas del subprograma Grans Projectes s’exigeix ​​un pressupost mínim d’1 milió d’euros i un màxim de 10 milions. Aquests projectes han de tenir subcontractacions per un import que ascendeixi almenys al 25% del pressupost presentat.

Durada projecte:

Inici 2016 i el termini d’execució es pot estendre fins 31 desembre 2018.

Pagament:

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase s’ordenarà el pagament del 75 per cent de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajut. En la segona fase, el 25 per cent restant, un cop presentada la justificació de l’anualitat 2016.

Garanties:

Prèviament a cada un dels pagaments cada beneficiari haurà de constituir garanties que aniran en funció de solvència financera de cada entitat.

Termini i forma presentació projecte:

La tramitació i presentació d’aquestes sol·licituds d’ajuda es realitzarà en una sola fase del 25 d’abril al 17 de maig de 2016, de forma telemàtica amb signatura electrònica avançada.

Dotació pressupostària:

15 Milions d’euros en subvencions i 45 Milions d’euros en préstecs en el cas del Subprograma d’Impuls Tecnològic i 5 Milions d’euros en subvencions i 15 Milions d’euros en préstecs en el Subprograma Grans Projectes.

CAPTCHA image

* Aquests camps són obligatoris.

Publicacions relacionades